Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez gabinet refleksologii i fizjoterapii za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: a) Gabinet – gabinet refleksologii i fizjoterapii posiadający usługi elektroniczne, b) Usługi – usługi świadczone przez Gabinet drogą elektroniczną, c) Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Gabinetu, d) Strona – strona internetowa Gabinetu, e) Rezerwacja online – elektroniczny system umożliwiający rezerwację terminu wizyty, f) Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz umożliwiający kontakt z Gabinetem, g) Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny prowadzony przez Gabinet.

 3. Korzystając z Usług Gabinetu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2 Rezerwacja online

 1. Rezerwacja wizyty w Gabinetu odbywa się poprzez Rezerwację online dostępną na Stronie.

 2. Użytkownik, rezerwując wizytę, podaje swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i kontaktu z Użytkownikiem.

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i polityką prywatności Gabinetu.

 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty i zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o takiej sytuacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§ 3 Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Gabinetem w celu uzyskania informacji lub zadania pytań.

 2. Wypełniając Formularz kontaktowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 3. Dane przekazane za pomocą Formularza kontaktowego są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i polityką prywatności Gabinetu.

§ 4 Newsletter

 1. Użytkownik może zasubskrybować Newsletter, co pozwoli mu otrzymywać informacje dotyczące Gabinetu, ofert specjalnych, nowości i innych informacji z nim związanych.

 2. Subskrypcję Newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w każdej otrzymanej wiadomości.

 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu wysyłki Newslettera są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i polityką prywatności Gabinetu.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Gabinet dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone drogą elektroniczną działały w sposób prawidłowy i bezproblemowy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub przerwy w dostępie do Strony z przyczyn niezależnych od Gabinetu.

 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Usług, w tym za skutki nieprawidłowego działania Rezerwacji online, Formularza kontaktowego lub Newslettera.

§ 6 Zmiana Regulaminu

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie.

 3. Użytkownicy, korzystając z Usług Gabinetu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, akceptują nowe postanowienia.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie.